Systemy rur kanalizacyjnych

Jednym z filarów prawidłowego funkcjonowania miast jest system kanalizacji, o którym mało kto pamięta, ale któremu zawdzięczamy duży postęp technologiczny, jak i również higieniczny. Nie potrafimy wyobrazić sobie bez niego komfortowego życia. Nawet wyjazdy pod namiot nie oznaczają już urlopu bez sanitariatów, ponieważ pola campingowe mają łazienki i toalety z dostępem do bieżącej wody.

Na system kanalizacji składają się instalacje w budynkach, sieci kanalizacyjne (rury, koryta, kolektory, studzienki), przykanaliki, oczyszczalnie ścieków oraz wyloty odprowadzające oczyszczone ścieki do odbiornika.

Kanalizację dzielimy na dwa rodzaje: pełną (odprowadza wszystkie ścieki) oraz częściową ( odprowadza przede wszystkim ścieki bytowe i przemysłowe, czasem również deszczowe). W ramach pierwszego systemu rozróżniamy system ogólnospławny, rozdzielczy i półrozdzielczy.

Kanalizacja ogólnospławna charakteryzuje się tym, że wszystkie ścieki są odprowadzane jednym kanałem. Jest to najtańszy sposób pozbywania się ścieków deszczowych i sanitarnych (pochodzących z gospodarstw domowych oraz z przemysłu).

System rozdzielczy natomiast osobno odprowadza ścieki sanitarne i osobno resztki opadów i roztopów. Te ostatnie zostają oczyszczone ze związków ropopochodnych, po czym trafiają do zbiorników wód powierzchniowych.

Kanalizacja półrozdzielcza również odprowadza ścieki bytowe i deszczowe osobno, ale kanały te współpracują ze sobą. Ścieki opadowe i roztopowe przechodzą przez kanał dla nich przeznaczony, a następnie po oczyszczeniu trafiają do kanalizacji sanitarnej. Jest to stosunkowo drogi system, ale korzystny dla środowiska i użytkowników, ponieważ odprowadza wszystkie ścieki, bez zanieczyszczania odbiornika chemikaliami z resztek powstałych po opadach.

Dla przeciętnego użytkownika wyżej opisanego systemu najważniejsze są jednak rury kanalizacyjne, które ma podłączone w swoim bloku mieszkalnym, domu lub miejscu pracy. Powinny być one trwałe, odporne na uszkodzenia i bezpieczne. Rury kanalizacyjne powstają z różnych tworzyw, jednym z nich jest polietylen. Związek ten zapewnia odporność na pękanie i wysokie ciśnienie. Niestraszne są mu także substancje chemiczne oraz biologiczne. Rury kanalizacyjne z polietylenu są szczelne, nie ulegają korozji i tym samym zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi oraz środowisku.

Jednak koniecznie należy je instalować zgodnie z zaleceniami producenta, uwzględniając ich wydłużenia liniowe następujące pod wpływem wzrostu temperatury.

Należy również pamiętać, aby nie montować rur kanalizacyjnych bezpośrednio na twardym, pozbawionym elastyczności podłożu (np. na betonie). Jeśli instalacja znajduje się na zewnątrz lub w pomieszczeniach, które nie będą ogrzewane, należy ją zabezpieczyć przed skrajnymi warunkami pogodowymi czyli przed przegrzaniem oraz przemarzaniem.

Warto zainwestować w dobrej jakości rury kanalizacyjne, ponieważ wszelkie poprawki i naprawy będą bardzo utrudnione z uwagi na ich położenie i ograniczony do nich dostęp.

 

 

Dodaj komentarz